Protesi fissa

primadopo_protesi-dentaria

primadopo_protesi-dentaria

Iniziale 1

Iniziale 1

Iniziale 2

Iniziale 2

Iniziale 3

Iniziale 3

Chirurgia superiore

Chirurgia superiore

Provvissorio

Provvissorio

Prova 1 mese chirurgia

Prova 1 mese chirurgia

Prova 6 mese chirurgia

Prova 6 mese chirurgia

Prova 6 mese chirurgia 2

Prova 6 mese chirurgia 2

Prova 6 mese chirurgia 3

Prova 6 mese chirurgia 3

Finito 1

Finito 1

Finito 2

Finito 2

Finito 3

Finito 3

Controllo tre anni 1

Controllo tre anni 1

Controllo tre anni 2

Controllo tre anni 2

Controllo tre anni 3

Controllo tre anni 3

Finito 4

Finito 4